Medezeggenschap ouders


Medezeggenschap in het onderwijs is een groot goed. In ons land heeft dat een bijzondere vorm: leerkrachten, leerlingen en ouders zitten in hetzelfde orgaan. Dat is een uitdrukking van de gewenste samenwerking. Het is dus logisch de Medezeggenschapsraden zorgvuldig te betrekken bij het vormgeven van Passend Onderwijs.

Ouders als partners in medezeggenschap

jungle_gym_02.jpgEén van de voorwaarden voor Passend Onderwijs is dat de participatie van ouders goed gestalte krijgt. Over de verschillende vormen daarvan valt elders meer te lezen. Medezeggenschap wordt vaak nogal reactief opgevat. De MR wacht af welke voorstellen er komen, stelt een paar vragen en stemt in. Uit onderzoek blijkt dat een actieve houding en vroeg betrkeken bij de vorming van het beleid veel effectiever is. Voor beide 'partijen'overigens: de MR krijgt meer invloed, de directie krijgt veel meer informatie die nuttig en heel hard nodig is om beleid mee te maken.

Dat geldt ook voor betrekken van ouders bij Passend Onderwijs. Probleem kan zijn dat men het onderwerp ingewikkeld vindt of niet zo interessant omdat het maar om zo'n 10% van de kinderen gaat. Maar Passend onderwijs moet er natuurlijk zijn voor elk kind. En als het onbegrijpelijk is moeten we het misschien niet (zo, op deze manier) gaan doen?

Wat meer energie in de betrokkenheid van ouders steken kan dus nodig zijn. Maar de opbrengsten kunnen enorm zijn.

Wat te doen

Informeer de MR vroegtijdig. Vraag om feedback en ideeën. Inventariseer randvoorwaarden en zorgpunten. Bespreek de representativiteit van de ouders in de MR. Zoek naar oplossingen. Bekijk hoe meer ouders betrokken kunnen raken. Bespreek hoe ouders ook op beslissingen in het samenwerkingsverband invloed kunnen krijgen.

Zylt heeft praktische ervaringen met het informeren van MR-en, het versterken van hun positie, het organiseren van oudernbetwerken. Lees hier meer over onze diensten.