Ondersteuning voor ouders

Ons aanbod voor ondersteuing van ouderbetrokkenheid kent twee invalshoeken:
 1. Wie ondersteunen we, de ouders, de school, de leerkracht, het bestuur?
 2. IN welke fase zit de betrokkenheid.
Onderstaand overzicht volgt de fasering:
 • Ouders zijn vaak lastig te porren om actief te worden, al dan niet door slechte ervaringen. We hebben ervaring hoe je dat kunt doorbreken.
 • Dan volgt de fase van 'in gesprek zijn'. Enige steun in dat proces is nuttig, om ook echt resultaat te boeken. Hoe sneller resultaat hoe motiverender.
 • Op een zeker moment ontstaat behoefte de positie van ouders en de rol van het 'gesprek' te formaliseren en van stevige ankers te voorzien. Dat vraagt enig denkwerk en maken van goede afspraken. Besturen willen vaak graag hier beginnen, wij raden dat doorgaans af.

<h3>Op gang komen</h3>
 • Informatie verstrekken: Zylt kan informatie verstrekken over wat Passend Onderwijs is en wat de plaats van ouders daarin is.
 • Quick scan: Bouw een breed beeld op van de wensen en ideeën van ouders.
 • Ouderconferentie: Ouders die in een regio goed van start willen gaan en de eigen visie willen formuleren doen er goed aan daar even samen voor te gaan zitten. Dat kan in een werkconferentie.
 • Deelname in panel: Veel scholen en samenwerkingsverbanden organiseren voorlichtingsavonden en discussiebijeenkomsten voor ouders en ook voor leerkrachten. Zylt participeert in dergelijke bijeenkomsten als panellid.

<h3>Ondersteuning gesprek</h3>
 • Coaching oudergroep: Een overleg van ouders (klankbordgroep, themaraad) of een delegatie van ouders in een stuurgroep of regiegroep helpen zijn weg te zoeken en voor zichzelf een passende rol een positie te vinden en op te eisen.
 • Intervisiegroep: Ouders die actief participeren in de besluitvorming over Passend Onderwijs kunnen behoefte hebben aan uitwisseling van ervaringen. De kunst is daarvan meer te maken dan een koffiepraatje en daadwerkelijk van elkaar te leren. Zylt start regelmatig een intervisiegroep.

<h3>Borgen van positie en ervaring</h3>
 • Strippenkaart: Soms is niet zozeer het beeld van wat ouders wensen een vraag, maar is de zoektocht van een projectleider, een stuurgroep of klankbordgroep op zichzelf al lastig. In enkele stevige gesprekken biedt Zylt steun in die zoektocht.
 • Kwartiermaken: Projectleiders Passend Onderwijs en/of stuurgroepen worstelen soms met de vraag hoe ouders betrokken kunnen worden. Ouders vormen een diverse en diffuse groep met veel verschillende wensen en ideeën en laten zich niet zo eenvoudig organiseren. En gemakkelijke gesprekspartners zijn ze ook niet altijd. Zylt helpt bij het kwartiermaken voor ouders.
 • Ouderondersteuning (ouderloket): Met de komst van Passend onderwijs moet het woud aan regels en regelingen vereenvoudigd worden. Scholen en regio's krijgen de taak ouders hierin beter te ondersteunen. de vraag is: hoe doe je dat.
 • Schoolgebonden leeromgeving: De wet op het Passend onderwijs (2012) gaat zorgen voor verandering en vernieuwing. Voor een school is een leeromgeving een krachtig hulpmiddel om maximaal rendement te halen uit inspanningen om Passend onderwijs te realiseren. Het is niets iets dat je zomaar even doet, het is aak de leerervaringen gestructureerd te verzamelen, evalueren en gebruiken.