Partnerschap

Eén van de voorwaarden voor Passedn Onderwijs is dat de participatie van ouders goed gestalte krijgt. Drie invalshoeken keren telkens terug:
  • De ondersteuning van individuele ouders bij zaken als schoolkeuze, beslissen wat je kind nodig heeft, verkrijgen van financiering, contact met leerkracht, school en zorgaanbieders, etc.
  • Op collectief niveau behartigen van de belangen van de ouders. Ouders moeten de gelegenheid krijgen (ook) op alle niveau's mee te denken over Passend Onderwijs: de school, een schoolbestuur en de samenwerkingsregio. Alleen formele medezeggenschap is vaak niet genoeg, zie ook de pagina over medezeggenschap.
  • Bewaking van de kwaliteit van de afspraken en de uitvoering daarvan, bijvoorbeeld door ouders juridisch afdwingbare rechten te geven, of een geschiilenregeling. Deze tendesn zal sterker worden de komende jaren.

Echt partnerschap

poster_typen_ouders.jpgDe genoemde vormen van betrokkenheid verzanden snel in formeel-juridische gevechten. Dat is jammer en levert vooral frustraties op. Echt partnerschap is geboden:

luisteren, serieus nemen, elkaar gebruiken als bron
van kennis en ervaring, tijdig toetsen van plannen,
samen verantwoordelijkheid nemen, en natuurlijk
erkenning van elkaars rollen.

Ouders als partners zien, echt bouwen aan hun betrokkenheid is niet alleen voor Passend Onderwijs goed, maar voor alle onderwijs. Daarover is veel onderzoek beschikbaar. Zie bijvoorbeeld het rapport van de Onderwijsraad daarover. Een eigen samenvatting van literatuur hebben we ook.

Helaas gaat het vaak anders: ouders worden getypeerd (en omgekeerd leerkrachten ook) als 'afwezig', 'superouder', 'kwelgeest', 'supporter'. Zie de poster hiernaast, die nog in menige school hangt. FF checkke.... probleem opgelost.

Herkent u dit? Zou u het anders willen? Zylt heeft veel ervaring met het organiseren van echt openhartige gesprekken. Dat vraagt niet veel meer dan bereidheid van beide kanten en wat spelregels. En iemand die helpt ze te bewaken, in het begin, want alle begin is lastig.